Потърсете в сайта

Отпадъци

Дата на публикуване: 01.07.2015 08:17
"Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.

    Отпадъците са естествен продукт на много дейности и производства. Много от тях имат негативен ефект върху заобикалящата среда. С усъвършенстване на цивилизацията и следствие на индустриализацията количеството им се увеличава с бързи темпове. Много малка част от битовите отпадъци се компостират или рециклират. По-голямата част от тях се депонират на сметище, или се изгарят в циментови пещи. Депонирането на отпадъците нанася сериозна вреда на околната среда, сметищата заемат голяма  площ, замърсяват въздуха и подпочвените води. Изгарянето на отпадъците също води до емитирането на вредни замърсители във въздуха. Както при депонирането, така и при изгарянето на отпадъците се отделят огромни количества парникови емисии.

   За да се намали общото количество битови отпадъци, които се изхвърлят в околната среда, е необходимо да се повиши процента на рециклиране и да се минимизира изхвърлянето на отпадъци от всеки човек.
  
   Като потребители, ако пазаруваме разумно, съхраняваме и използваме правилно стоките, съдържащи опасни вещества и се освобождаваме от отпадъците грижливо, рискът от натрупване на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде минимален.