Потърсете в сайта

Обявления


25.09.2023
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ     9­­0-00-1161/1 гр. Карлово 08.09.2023 г.   На основание чл.61, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 9­­0-00-1161/08.09.2023 г., започва производство по изменение (попълване на кадастралната основа) за път в стопанския двор на гр. Клисура, обслужващ ПИ № 674 и ПИ № 675, част от УПИ I-жил. и общ. Стр. в кв. 54 по устройствения план на гр. Клисура. В четиринадесет дневен...

17.08.2023
П О К А Н А На основание чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Карлово Д-р Емил Кабаиванов Кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост  на 28.08.2023 год. от 16.00 часа в сградата на Община Карлово – зала „Васил Караиванов“ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджета за 2023 година на Община Карлово   Материалите за обсъждане са на разположение за местната общност...

14.08.2023
ОБЩИНА КАРЛОВО   на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на кабелна линия 20kV от БКТП  в урегулиран поземлен имот (УПИ) 30.73-овцеферма с обслужващи сгради, местност „Под петрол“, отреден за поземлен имот (ПИ)  с идентификатор 36498.30.73 по кадастралната карта и...

04.08.2023
             Община Карлово уведомява всички граждани и заинтересовани страни, че на страницата на община Карлово в Раздел „Общински съвет”, секция „Проекти за стратегии, планове и програми” е публикуван за обществено обсъждане проект на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ). Планът за устойчива градска мобилност на община Карлово е стратегически документ, разработен за периода 2023-2029 г., предназначен да задоволи нуждите от мобилност...

01.08.2023
 ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-6530 гр. Карлово 01.08.2023 г.     На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-456/ 02.05.2023 г. на Кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване частично за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.20.12 в м. „Керезлика“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР))...

01.08.2023
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-2421 Гр. Карлово 01.08.2023 г.   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, частично за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.702.1859 в местност „Бадемлика“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово. Проектът в част план за регулация...