Потърсете в сайта

Обявления


25.11.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 90-00-910 Гр. Карлово 24.10.2022 г.   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.344.100, идентификатор 36498.344.101, идентификатор 36498.344.106, идентификатор 36498.344.107, идентификатор 36498.344.108 и  идентификатор 36498.344.109 в м. „Чакъла“ по...

25.11.2022
Допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане за мандат 2023-2027 г. Кандидатите за заемане на длъжността – съдебен заседател към Районен съд Карлово следва да отговарят на следните изисквания: - да е на възраст от 21 до 68 години;                     - да има настоящ адрес в Община Карлово,; - да има завършено най-малко средно образование; - да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; -...

25.10.2022
Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура- трасе на транспортен достъп за УПИ 008020,008021-хотел-ресторант, складова база за промишлени стоки, автобазар, магазин и офиси (ПИ с идентификатор 36498.8.219 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)), местност „Кантона“ по КККР...

21.10.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 90-00-1072 гр. Карлово 12.10.2022 г.     На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект: парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура на комплексния проект: Два броя подземни кабелни линии СрН (20 kV) от мястото на ръзкъсване на съществуващ кабел СрН...

21.10.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 94-00-2593 Гр. Карлово 21.10.2022 г.   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура трасе на уличен водопровод и канализация за захранване на ПИ с идентификатор 36498.8.95 в м. Кантона по КККР на гр. Карлово, както и ПИ с идентификатор...

11.10.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЛЕНИЕ   № 90-00-775 Гр. Карлово 11.10.2022 г.   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за създаване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) частично за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.701.1770 в м. „Яса тепе“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово. Проектът в...