Потърсете в сайта

Търгове


09.11.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 80 от Наредбата за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собстеност и Решение №919/28.07.2022 г. на Общински съвет Карлово О  Б  Я  В  Я  В  А:                            І. Провеждане на присъствен публично оповестен конкурс за продажба на имот – частна общинска собственост. ІІ. Предмет  на  конкурса -  продажба на поземлен имот с идентификатор...

21.10.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 995/20.09.2022 г., № 996/20.09.2022 г., № 997/20.09.2022 г., № 998/20.09.2022 г., № 999/20.09.2022 г., № 1000/20.09.2022 г. и № 1001/20.09.2022 г.   ОБЯВЯВАМ:   І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на:   Поземлен имот с идентификатор 58616.52.595 с площ 8882 кв. м., начин на трайно...

21.10.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2 , чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 992/20.09.2022 г.; № 993/20.09.2022 г.; № 994/20.09.2022 г.; № 965/25.08.2022 г. и № 966/25.08.2022 г,   ОБЯВЯВАМ:   Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: Самостоятелен обект в сграда с ИД 36498.502.345.58.2, с площ 45 кв.м, находящ се...

19.10.2022
  ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА     На основание чл. 14, ал. 2,  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 964/25.08.2022 г., № 967/25.08.2022 г., № 968/25.08.2022 г., № 969/25.08.2022 г., № 970/25.08.2022 г., № 971/25.08.2022 г., № 972/25.08.2022 г., № 973/25.08.2022 г., № 974/25.08.2022 г. и № 975/25.08.2022 г.   ОБЯВЯВАМ:   І. Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Поземлен имот...

07.09.2022
  ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 920/28.07.2022 г.; № 921/28.07.2022 г.; № 923/28.07.2022 г.; № 924/28.07.2022 г. и № 925/28.07.2022 г.   ОБЯВЯВАМ:   I.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: 1.Стоматологичен кабинет с площ 19.05 кв. м., находящ се в североизточната част на...

24.08.2022
  ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА     На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 886/30.06.2022 г., № 887/30.06.2022 г., № 888/30.06.2022 г., № 889/30.06.2022 г., № 890/30.06.2022 г., № 926/28.07.2022 г., № 927 /28.07.2022 г., № 928/28.07.2022 г., № 929/28.07.2022 г., № 930/28.07.2022 г., № 931/28.07.2022 г. и № 932/28.07.2022 г.   ОБЯВЯВАМ: І. Отдаване под наем, чрез публичен търг...