Потърсете в сайта

Търгове


18.09.2023
      ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 1344/27.07.2023 г., 1345/27.07.2023 г.; № 1346/27.07.2023 г.; № 1347/27.07.2023 г.; № 1348/27.07.2023 г. ; № 1349/27.07.2023 г.;  № 1371/14.08.2023 г.   ОБЯВЯВАМ:   І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: ПИ с ИД 35496.92.28 по КККР на гр. Калофер, местност „Новите лозя“,...

30.08.2023
  ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   На основание чл. 37, ал. 1, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 1283/25.05.2023 г.; № 1342/27.07.2023 г., № 1370/14.08.2023 г., 1322/29.06.2023 г.; № 1324/29.06.2023 г. и № 1343/27.07.2023 г. ОБЯВЯВАМ:   Учредяване право на строеж, чрез публичен търг с тайно наддаване за: Построяване на гараж № 4, с площ 21 кв.м., в УПИ...

26.07.2023
О Б Щ И Н А    К А Р Л О В О   На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 81, ал. 1, ал. 2 и чл. 82 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с Решения с №№ 1286; 1287 и 1288, взети с протокол № 58 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на...

20.07.2023
 ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВА На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решение № 1153, взето с Протокол № 52 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.01.2023 г.   О Б Я В Я В А М: I. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Общински имот: Кафене „Обреден дом“, находящо се в сграда с идентификатор 36498.503.2156.1, попадаща в ПИ...

11.07.2023
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   На основание чл. 35, ал. 1, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 1320/29.06.2023 г.; № 1289/25.05.2023 г.; № 1319/29.06.2023 г.;    № 1323/29.06.2023 г.; № 1325/29.06.2023 г., № 1326/29.06.2023 г. и № 1327/29.06.2023 г.   ОБЯВЯВАМ:   І. Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: УПИ IV-общ., кв. 67, с площ 620 кв. м.,...

05.07.2023
  ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 1283/25.05.2023 г.; № 1250/27.04.2023 г.; № 1284/25.05.2023 г.; № 1285/25.05.2023 г.;    № 1290/25.05.2023 г.; № 1291/25.05.2023 г.; № 1292/25.05.2023 г. и № 1293/25.05.2023 г.   ОБЯВЯВАМ:   І. Учредяване право на строеж чрез публичен  търг с тайно...