Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Изкупуване право на собственост

Необходими документи:
1. Заявление по образец           
2. Актуална скица на имота и комбинирана скица, когато имотът е в населено място с влязла в сила кадастрална карта              
3. Копие от документ за собственост  
4. Удостоверение за наследници

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 30 лв.

8:15-12:15/ 13:00-17:00