Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Необходими документи

1. Искане /по образец/
2. Документ за самоличност /на титуляра, на родител /настойник, попечител за малолетни и непълнолетни лица//;        
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Такса съдия изпълнител:

7 дни - 10 лв.

20 дни - 5 лв.

 

8:15-12:15/ 13:00-17:00