Потърсете в сайта

Банкови сметки Община Карлово - местни данъци

Дата на публикуване: 14.03.2012 07:22

Банкови сметки

ОБЩИНА КАРЛОВО

Untitled-3

ОБЩИНА КАРЛОВО ЕИК 000471365 АДРЕС:ГР.КАРЛОВО,УЛ.”ПЕТКО СЪБЕВ”№1

ОТДЕЛ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

БАНКОВА СМЕТКА

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН КАРЛОВО

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN - BG 81 FINV 9150 8416 0253 82

BIC   - FINVBGSF

Вид плащане                                                           к о д

Патентен данък                                                        44 14 00

Данък върху недвижимите имоти                       44 21 00

Данък върху наследствата                                   44 22 00

Данък върху превозните средства                     44 23 00

Такса за битови отпадъци                                     44 24 00

Данък при придобиване на имущества              44 25 00

по дарение и по възмезден начин

Туристически данък                                               44 28 00

Други данъци                                                          44 34 00

Глоби, санкции, неустойки,                                  44 65 00

обезщетения и начети

Такси за административни услуги                       44 80 07

Забележка:

1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за плащане.

2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧВАЙТЕ

регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.