Потърсете в сайта

Стратегии, планове и програмиПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НА КАРЛОВО 2021 Г. - 2025 Г.

Дата на публикуване 10.06.2021


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2021 Г.

Дата на публикуване 29.12.2020


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Дата на публикуване 29.12.2020


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ПРЕЗ 2021 Г.
Приложение №1: Предложения за дейността на читалищата в община Карлово и план за развитие за 2021 г.

Дата на публикуване 29.12.2020


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА КАРЛОВО 2021 ГОДИНА

Дата на публикуване 29.12.2020


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, КОНСУМАТИВИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО

Дата на публикуване 29.12.2020


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕН НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2021

Дата на публикуване 23.06.2020ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО

Дата на публикуване 23.06.2020


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО 2020-2023 Г.

Мерки за реализиране на приоритетите

Дата на публикуване 13.03.2020


КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2023 Г.

Дата на публикуване 10.03.2020


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване 24.02.2020


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА КАРЛОВО 2020 ГОД.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2020г.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2020 г.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА


СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАРЛОВО


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИ СПОРТ В ОБЩИНА КАРЛОВО 2014-2020 Г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО 2016 - 2020 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА С НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАРЛОВО
    
      График на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град Карлово

       План-прием в първи клас 2020/2021 учебна година


 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 2012-2020 Г.
                    
             Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2017
             Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2018
             Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2019


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО 2015 – 2019 г.

 

 


Наименование Брой тегления
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община на Карлово 2021 г. - 2025 г. 2 Изтегли
Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги от Общински съвет Карлово 268 Изтегли
Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2021 г 1930 Изтегли
Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги от Общински съвет - Карлово 1928 Изтегли
Правилник за реда и начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби 1826 Изтегли
Приложение №1: Предложения за дейността на читалищата в община Карлово и план за развитие за 2021 г. 1990 Изтегли
Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Карлово през 2021 г. 1501 Изтегли
Програма за развитие и финансиране на физическото възпитание и спорта в Община Карлово 2021 година 1910 Изтегли

Времето в Карлово