Потърсете в сайта

Стратегии, планове и програми

Дата на публикуване: 09.04.2012 09:23

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово 2021-2023

Дата на публикуване 15.08.2022Краткосрочна общинска програма за енергийна ефективност на Община Карлово 2022-2025
Дългосрочна общинска програма за енергийна ефективност на Община Карлово 2022-2031

Дата на публикуване 15.08.2022Краткосрочна общинска програма за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за Община Карлово от 2022 г. до 2025 г.
Дългосрочна общинска програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за Община Карлово от 2022 г. до 2031 г.

Дата на публикуване 15.08.2022Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 год.

Дата на публикуване 11.02.2022


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ПРЕЗ 2022 Г.

Приложение №1: Предложения за дейността на читалищата в община Карлово за 2022 г.


Дата на публикуване 29.12.2021ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2022 Г.

Дата на публикуване 29.12.2021

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. (ПИРО)

Дата на публикуване 24.08.2021


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2021-2023 Г.)

Дата на публикуване 24.08.2021


ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НА КАРЛОВО 2021 Г. - 2025 Г.

Дата на публикуване 10.06.2021


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2021 Г.

Дата на публикуване 07.05.2021


ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И  РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 Г.

Дата на публикуване 05.02.2021


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2021 Г.

Дата на публикуване 05.02.2021


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2021 Г.

Дата на публикуване 29.12.2020


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Дата на публикуване 29.12.2020


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ПРЕЗ 2021 Г.
Приложение №1: Предложения за дейността на читалищата в община Карлово и план за развитие за 2021 г.

Дата на публикуване 29.12.2020


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА КАРЛОВО 2021 ГОДИНА

Дата на публикуване 29.12.2020


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, КОНСУМАТИВИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО

Дата на публикуване 29.12.2020


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕН НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2021

Дата на публикуване 23.06.2020


ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО

Дата на публикуване 23.06.2020


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО 2020-2023 Г.

Мерки за реализиране на приоритетите

Дата на публикуване 13.03.2020


КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2023 Г.

Дата на публикуване 10.03.2020


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване 24.02.2020


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА КАРЛОВО 2020 ГОД.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2020г.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2020 г.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА


СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАРЛОВО


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИ СПОРТ В ОБЩИНА КАРЛОВО 2014-2020 Г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО 2016 - 2020 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА С НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАРЛОВО
    
      График на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град Карлово

       План-прием в първи клас 2020/2021 учебна година


 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 2012-2020 Г.
                    
             Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2017
             Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2018
             Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2019


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО 2015 – 2019 г.

 

 


Наименование Брой тегления
Strategiq lichnostno razvitie.pdf 427 Изтегли документ с име "Strategiq lichnostno razvitie.pdf"
ОКПЕЕ КАРЛОВО_подписана.pdf 567 Изтегли документ с име "ОКПЕЕ КАРЛОВО_подписана.pdf"
Дългосрочна на ВЕИ_подписана.pdf 517 Изтегли документ с име "Дългосрочна на ВЕИ_подписана.pdf"
Краткосрочна на ВЕИ_подписана.pdf 376 Изтегли документ с име "Краткосрочна на ВЕИ_подписана.pdf"
ОДПЕЕ КАРЛОВО_подписана.pdf 461 Изтегли документ с име "ОДПЕЕ КАРЛОВО_подписана.pdf"
Програма ОС 2022.pdf 1937 Изтегли документ с име "Програма ОС 2022.pdf"
programa za chitalishtna deinost za 2022.pdf 2316 Изтегли документ с име "programa za chitalishtna deinost za 2022.pdf"
Obobshtena tablica.pdf 2276 Изтегли документ с име "Obobshtena tablica.pdf"
obshtinski plan za mladejta za 2022.pdf 2191 Изтегли документ с име "obshtinski plan za mladejta za 2022.pdf"
programa za sporta 2022.pdf 2888 Изтегли документ с име "programa za sporta 2022.pdf"
programa za turizma 2022.pdf 2955 Изтегли документ с име "programa za turizma 2022.pdf"
Приложение 2 - Индикативна финансова таблица 3112 Изтегли документ с име "Приложение 2 - Индикативна финансова таблица"
Приложение 3-А Индикатори за резултат 3505 Изтегли документ с име "Приложение 3-А Индикатори за резултат"
Приложение 3 - Индикатори за продукт 3326 Изтегли документ с име "Приложение 3 - Индикатори за продукт"
Приложение 1 - Индикативен списък 2687 Изтегли документ с име "Приложение 1 - Индикативен списък"
Община Карлово ПИРО 2021 - 2027 2839 Изтегли документ с име "Община Карлово ПИРО 2021 - 2027"
ПИРО - карти 2484 Изтегли документ с име "ПИРО - карти"
План за действие на Община Карлово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023 г.) 2823 Изтегли документ с име "План за действие на Община Карлово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023 г.)"
Общински план за младежта в Община Карлово за 2021 г. 2475 Изтегли документ с име "Общински план за младежта в Община Карлово за 2021 г."
Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 2563 Изтегли документ с име "Общинска програма за закрила на детето за 2021 г."
Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. 2624 Изтегли документ с име "Програма на Община Карлово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г."
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община на Карлово 2021 г. - 2025 г. 3253 Изтегли документ с име "Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община на Карлово 2021 г. - 2025 г."
Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги от Общински съвет Карлово 2615 Изтегли документ с име "Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги от Общински съвет Карлово"
Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2021 г 4621 Изтегли документ с име "Програма за развитие на туризма в Община Карлово за 2021 г"
Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги от Общински съвет - Карлово 4858 Изтегли документ с име "Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и заплащане на медицински услуги от Общински съвет - Карлово"
Правилник за реда и начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби 5214 Изтегли документ с име "Правилник за реда и начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби"
Приложение №1: Предложения за дейността на читалищата в община Карлово и план за развитие за 2021 г. 5482 Изтегли документ с име "Приложение №1: Предложения за дейността на читалищата в община Карлово и план за развитие за 2021 г."
Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Карлово през 2021 г. 4705 Изтегли документ с име "Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Карлово през 2021 г."
Програма за развитие и финансиране на физическото възпитание и спорта в Община Карлово 2021 година 5138 Изтегли документ с име "Програма за развитие и финансиране на физическото възпитание и спорта в Община Карлово 2021 година"