Потърсете в сайта

Проведе се редовно заседание на Общински съвет Карлово

29.04.2021 15:14

     На 29.04.2021 г. в зала „Васил Караиванов“ на община Карлово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.

   По предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов общинските съветници приеха да бъде предоставен безлихвен заем за финансиране на проект BG05FMOP001-5.001-0026-C01 „Топъл обяд в условията на пандемията от CIVID-19 в община Карлово“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Средствата от заема ще бъдат възстановени след постъпване на финансирането от оперативната програма.

   Съветниците приеха Общинска програма за закрила на детето за 2021 г., както и Отчетите и докладите за осъществяване на читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в община Карлово през 2020 година. Общинският съвет подкрепи предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на околната среда и водите, за нуждите на Дирекция „Национален парк Централен балкан“ на две помещения, намиращи се на първия етаж в здравната служба в с. Христо Даново. Общинските съветници дадоха съгласие още за стартиране на процедура за проектиране и преустройство на физкултурно-музикален салон, за нуждите на Детска градина „Зорница“ в гр. Карлово.

   Останалите докладни записки от дневния ред, които бяха разгледани на днешното заседание са свързани с промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2021 година; приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово, както и  актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 година.

   Всички решения взети на заседанието на Общински съвет Карлово ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на община Карлово в законоустановения срок.

ГалерияВремето в Карлово